Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Сигнатура 288
Дата на постъпване 27/09/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване РЕШИ: Приема годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 27 септември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/09/2007 - приет(приет в зала)