Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за сключване на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Националната електрическа компания" - ЕАД, за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия II"
Сигнатура 293
Дата на постъпване 05/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Националната електрическа компания" - ЕАД, за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия II". Решението е прието от 40-то Народно събрание на 5 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/10/2007 - приет(приет в зала)