Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на Комисията по земеделието и горите
Сигнатура 299
Дата на постъпване 17/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 , чл. 19, ал. 1 и 3 и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Добромир Христов Гущеров като член на Комисията по земеделието и горите. 2. Избира Радослав Теодоров Иванов за член на Комисията по земеделието и горите. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 17 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/10/2007 - приет(приет в зала)