Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г.
Сигнатура 301
Дата на постъпване 18/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Кодекса за социално осигуряване РЕШИ: Чл. 1. (1) Приема отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 2 953 593,2 хил. лв., както следва: П О К А З А Т Е Л И Сума (хил.лв.) I. ПРИХОДИ 2 953 593,2 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 2 906 977,8 Вноски от работодатели за работници и служители за държавното обществено осигуряване 2 105 975,7 Лични вноски от работници и служители 565 165,3 Вноски от самонаети лица /самоосигуряващи се/ 142 878,2 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване 74 239,6 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания 14 643,5 Приходи от професионалните пенсионни фондове по § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване 4 075,5 ПРИХОДИ ОТ ЧОИ ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ 3 080,9 ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 679,3 Вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции - Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 5,8 Приходи от наеми на имущество 77,4 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 79,1 Приходи от лихви по срочни депозити 145,1 Приходи от други лихви 371,9 ГЛОБИ, НАЧЕТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ 39 120,8 Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване 22 798,0 Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски 1 138,5 Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления 613,9 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания 89,2 Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет 14 481,2 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3 725,8 Приходи от Националната здравноосигурителна каса по чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване 1 528,7 Приходи от професионалните и универсалните пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 898,8 Възстановени и надвзети пенсии от минали години 1 154,7 Други неданъчни приходи (получени застрахователни обезщетения, приходи от търгове и др.) 143,6 СЪБРАНИ И ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ /НЕТО/ 1,9 Събран и внесен ДДС /нето/ 1,9 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 6,7 Приходи от продажба на дълготрайни материални активи 6,7 (2) Приема отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите на обща сума 3 861 793,8 хил. лв., както следва: ІІ. РАЗХОДИ 3 861 793,8 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 3 159 280,5 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 2 890 474,9 в т.ч.: - пенсии за трудова дейност 2 704 261,5 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях 186 213,4 Пенсии за сметка на републиканския бюджет 238 446,0 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване 111 757,6 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 15 303,1 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за месец декмври 2003 г. 111 385,3 Пенсии по международни спогодби 30 359,6 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 655 273,7 ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО КСО: 465 370,3 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване 110 519,8 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина 4 085,6 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки 8 044,1 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест 3 182,3 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност 148,6 Парични обезщетения за бременност и раждане 21 316,1 Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене 44,7 Парични обезщетения за отглеждане на малко дете 67 109,3 Еднократна помощ при смърт 485,5 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 8 709,9 Обезщетения и помощи за безработни 111 749,0 Всичко разходи по Закона за семейните помощи за деца 125 761,5 Месечни помощи за деца 118 014,4 Еднократни помощи при раждане 7 747,1 Всичко разходи по ЗЗРСИИ 4 212,4 Месечни добавки за деца-инвалиди по чл. 40 ЗЗРСИИ 4 212,4 Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване 1,5 Здравноосигурителни вноски за пенсионери 165 124,8 Здравноосигурителни вноски за безработни 6 778,6 Здравноосигурителни вноски за деца до 18-годишна възраст 18 000,0 ГРУПА В - ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА 47 239,6 ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 47 225,4 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 21 034,9 Други възнаграждения и плащания на персонала 982,9 Осигурителни вноски 6 969,3 Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване 5 816,5 Здравноосигурителни вноски от работодатели 988,3 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване 164,5 Издръжка 13 042,2 Постелен инвентар и облекло 904,7 Командировки 835,5 Материали 1 928,9 Вода, горива и енергия 1 252,3 Външни услуги 6 414,1 Текущ ремонт 397,0 Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките 105,9 Други разходи 875,6 Платени данъци, мита и такси 242,7 Разходи за банково обслужване и други финансови услуги на сметки и плащания 85,5 Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции /СБ/ 1 038,5 Други разходи за лихви - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 58,8 Капиталови разходи 4 098,8 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 1 865,0 Придобиване на дълготрайни материални активи 2 058,0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 175,8 ДЕЙНОСТ 532: ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ 14,2 ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ ЗА РЕФОРМАТА В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ - (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване и други бюджети, както следва: III. ТРАНСФЕРИ 922 412,8 ІІІ. А.ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ, ВНОСКИ/ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 923 788,9 Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /+/ за държавното обществено осигуряване: 496 337,2 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии , пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване 115 357,9 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 17 440,1 - месечни помощи за деца 162 585,7 - еднократни помощи при раждане 9 177,6 - месечни добавки за деца-инвалиди по чл. 40 ЗЗРСИИ 5 064,3 - за здравноосигурителни вноски за пенсионери 165 124,8 - за здравноосигурителни вноски за деца до 18-годишна възраст 18 000,0 - вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване 2 964,7 - разходи за отбранително-мобилизационна подготовка 77,1 - обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 545,0 - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване - Получени допълнителни субсидии от ЦРБ за покриване на недостига от средства 382 744,1 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за месец декември 2003 г. 44 707,6 ІІІ. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -1 376,1 Получени трансфери /+/: 1 123,9 - приходи от НЗОК по чл. 110, ал. 11 КСО по актове за начет за здравното осигуряване 1 109,7 - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 14,2 Предоставени трансфери /-/: -2 500,0 - за фонд "Рехабилитация и социална интеграция ", съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в" и чл. 12, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване -1 500,0 - за фонд "Условия на труд" съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд -1 000,0 (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване, както следва: IV. ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 14 212,2 V. ФИНАНСИРАНЕ -14 212,2 Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от МБВР /-/ -1 738,5 Друго вътрешно финансиране -7 819,8 Суми по разчети за поети осигурителни вноски -4 278,9 Наличност в началото на периода 10 665,6 Наличност в края на периода 10 241,3 в т.ч.: преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) (+/-) -799,3 Чл. 2. (1) Приема отчета на фонд "Пенсии" по приходите на обща сума 2 376 689,6 хил. лв., както следва: I. ПРИХОДИ 2 376 689,6 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 2 372 454,0 Вноски от работодатели за работници и служители за държавното обществено осигуряване 1 683 740,6 Лични вноски от работници и служители 458 368,5 Вноски от самонаети лица /самоосигуряващи се/ 137 386,3 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване 74 239,6 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания 14 643,5 Приходи от професионалните пенсионни фондове по § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване 4 075,5 ПРИХОДИ ОТ ЧОИ ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ 3 080,9 ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ - Вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции - ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 1 154,7 Възстановени и надвзети пенсии от минали години 1 154,7 (2) Приема отчета на фонд "Пенсии" по разходите на обща сума 3 058 693,5 хил. лв., както следва: ІІ. РАЗХОДИ 3 058 693,5 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 2 892 867,2 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 2 862 507,6 в т.ч. : - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 2 676 360,3 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях 186 147,3 Пенсии по международни спогодби 30 359,6 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 165 826,3 ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО КСО: 701,5 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 701,5 Здравноосигурителни вноски за пенсионери 165 124,8 ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ ЗА РЕФОРМАТА В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ - (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Пенсии", както следва: III. ТРАНСФЕРИ 168 089,5 IІІ. А. ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ, ВНОСКИ/ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 168 089,5 Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /+/ за фонд "Пенсии" 168 089,5 - за здравноосигурителни вноски за пенсионери 165 124,8 - вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване 2 964,7 - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване - (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Пенсии", както следва: ІV. ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ -513 914,4 Чл. 3. (1) Приема отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите на обща сума 132 798,0 хил. лв., както следва: I. ПРИХОДИ 132 798,0 III. ТРАНСФЕРИ 132 798,0 IІІ. А. ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ, ВНОСКИ/ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 132 798,0 Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /+/ за фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност": 132 798,0 Пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии , пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване 115 357,9 Добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 17 440,1 (2) Приема отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по разходите на обща сума 238 446,0 хил. лв., както следва: ІІ. РАЗХОДИ 238 446,0 ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 238 446,0 Пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване 111 757,6 Добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 15 303,1 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за месец декември 2003 г. 111 385,3 (3) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва: ІV. ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ -105 648,0 Чл. 4. (1) Приема отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите на обща сума 48 314,4 хил. лв., както следва: I. ПРИХОДИ 48 314,4 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 48 314,4 Вноски от работодатели за работници и служители за държавното обществено осигуряване 48 314,4 (2) Приема отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите на обща сума 31 208,9 хил. лв., както следва: ІІ. РАЗХОДИ 31 208,9 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 27 967,3 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 27 967,3 в т.ч.: - пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 7 901,2 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 66,1 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 3 241,6 ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО КСО: 3 241,6 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест 3 182,3 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука или професионална болест 18,5 Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука или професионална болест 18,5 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 22,3 (3) Приема трансфери между отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Условия на труд", както следва: ІІІ. ТРАНСФЕРИ -1 000,0 ІІІ. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -1 000,0 Предоставени трансфери /-/: -1 000,0 - за фонд "Условия на труд" съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд -1 000,0 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва: ІV. ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 16 105,5 Чл. 5. (1) Приема отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите на обща сума 212 868,8 хил. лв., както следва: I. ПРИХОДИ 212 868,8 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 212 868,8 Вноски от работодатели за работници и служители за държавното обществено осигуряване 161 310,1 Лични вноски от работници и служители 46 066,8 Вноски от самонаети лица /самоосигуряващи се/ 5 491,9 (2) Приема отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите на обща сума 349 678,2 хил. лв., както следва: ІI. РАЗХОДИ 349 678,2 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 349 678,2 ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО КСО: 349 678,2 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване 110 519,8 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина 4 085,6 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки 8 044,1 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване 130,1 Парични обезщетения за бременност и раждане 21 316,1 Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене 44,7 Парични обезщетения за отглеждане на малко дете 67 109,3 Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване 467,0 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 7 986,1 Месечни помощи за деца 118 014,4 Еднократни помощи при раждане 7 747,1 Месечни добавки за деца-инвалиди по чл. 40 ЗЗРСИИ 4 212,4 Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване 1,5 (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва: III. ТРАНСФЕРИ 176 827,6 IІІ. А. ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ, ВНОСКИ / МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 176 827,6 Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /+/ за фонд "Общо заболяване и майчинство" 176 827,6 - месечни помощи за деца 162 585,7 - еднократни помощи при раждане 9 177,6 - месечни добавки за деца-инвалиди по чл. 40 ЗЗРСИИ 5 064,3 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва: ІV. ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 40 018,2 Чл. 6. (1) Приема отчета на фонд "Безработица" по приходите на обща сума 273 340,6 хил. лв., както следва: I. ПРИХОДИ 273 340,6 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 273 340,6 Вноски от работодатели за работници и служители 212 610,6 Лични вноски от работници и служители 60 730,0 (2) Приема отчета на фонд "Безработица" по разходите на обща сума 118 527,6 хил. лв., както следва: ІI. РАЗХОДИ 118 527,6 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 118 527,6 ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО КСО: 111 749,0 Обезщетения за безработица 111 570,8 Обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 178,2 Здравноосигурителни вноски за безработните 6 778,6 (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Безработица", както следва: III. ТРАНСФЕРИ 545,0 IІІ. А. ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ, ВНОСКИ/ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 545,0 Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /+/ за фонд "Безработица": 545,0 - обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 545,0 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Безработица", както следва: ІV. ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 155 358,0 Чл. 7. (1) Приема отчета на Националния осигурителен институт по приходите на обща сума 42 379,8 хил. лв., както следва: I. ПРИХОДИ 42 379,8 ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 679,3 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 5,8 Приходи от наеми на имущество 77,4 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 79,1 Приходи от лихви по срочни депозити 145,1 Приходи от други лихви 371,9 ГЛОБИ, НАЧЕТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ 39 120,8 Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване 22 798,0 Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски 1 138,5 Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления 613,9 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания 89,2 Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет 14 481,2 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 2 571,1 Приходи от Националната здравноосигурителна каса по чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване 1 528,7 Приходи от професионалните и универсалните пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 898,8 Други неданъчни приходи (получени застрахователни обезщетения, приходи от търгове и др.) 143,6 СЪБРАНИ И ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ /НЕТО/ 1,9 Събран и внесен ДДС /нето/ 1,9 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 6,7 Приходи от продажба на дълготрайни материални активи 6,7 (2) Приема отчета на Националния осигурителен институт по разходите на обща сума 65 239,6 хил. лв., както следва: ІІ. РАЗХОДИ 65 239,6 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 18 000,0 Здравноосигурителни вноски за деца до 18-годишна възраст 18 000,0 ГРУПА В - ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА 47 239,6 ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 47 225,4 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 21 034,9 Други възнаграждения и плащания на персонала 982,9 Осигурителни вноски 6 969,3 Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване 5 816,5 Здравноосигурителни вноски от работодатели 988,3 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване 164,5 Издръжка 13 042,2 Постелен инвентар и облекло 904,7 Командировки 835,5 Материали 1 928,9 Вода, горива и енергия 1 252,3 Външни услуги 6 414,1 Текущ ремонт 397,0 Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките 105,9 Други разходи 875,6 Платени данъци, мита и такси 242,7 Разходи за банково обслужване и други финансови услуги на сметки и плащания 85,5 Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции /СБ/ 1 038,5 Други разходи за лихви - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 58,8 Капиталови разходи 4 098,8 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 1 865,0 Придобиване на дълготрайни материални активи 2 058,0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 175,8 ДЕЙНОСТ 532: ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ 14,2 (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между отчета на Националния осигурителен институт и други бюджети, както следва: III. ТРАНСФЕРИ 445 152,7 ІІІ. А. ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ, ВНОСКИ/ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 445 528,8 Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /+/ за държавното обществено осигуряване: 18 077,1 - за здравноосигурителни вноски за деца до 18-годишна възраст 18 000,0 - за отбранително-мобилизационна подготовка 77,1 Получени допълнителни субсидии от ЦРБ за покриване на недостига от средства 382 744,1 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. ХІІ. 2003 г. 44 707,6 ІІІ. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -376,1 Получени трансфери /+/: 1 123,9 - приходи от НЗОК по чл. 110, ал. 11 КСО по актове за начет за здравното осигуряване 1 109,7 - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 14,2 Предоставени трансфери /-/: -1 500,0 - за фонд "Рехабилитация и социална интеграция", съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в" и чл. 12, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване -1 500,0 (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по отчета на Националния осигурителен институт, както следва: IV. ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 422 292,9 V. ФИНАНСИРАНЕ -422 292,9 Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от МБВР /-/ -1 738,5 Друго вътрешно финансиране -7 819,8 Суми по разчети за поети осигурителни вноски -4 278,9 Наличност в началото на периода 10 665,6 Наличност в края на периода 418 322,0 в т.ч.: преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) (+/-) -799,3 Решението е прието от 40-то Народно събрание на 18 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/10/2007 - приет(приет в зала)