Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 2 на Финансов договор FI No 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси") от 13.11.1998 г., Изменение № 1 от 5.03.2004 г.
Сигнатура 285
Дата на постъпване 21/09/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 2 на Финансов договор FI No 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси") от 13 ноември 1998 г., Изменение № 1 от 5 март 2004 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 21 септември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/09/2007 - приет(приет в зала)