Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 5 април 2007 г. до 18 юли 2007 г.
Сигнатура 289
Дата на постъпване 28/09/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 4, ал. 5 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия РЕШИ: 1. Приема Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 5 април 2007 г. до 18 юли 2007 г. 2. Настоява Министерският съвет да предприеме спешни и категорични мерки за изпълнение на задължението си по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за осигуряване на необходимите работни помещения и технически средства за осъществяване работата на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и за съхранение на архива на органите по чл. 1 от закона . 3. До 30 октомври министър-председателят да информира Народното събрание за изпълнението на т. 2. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 28 септември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/09/2007 - приет(приет в зала)