Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Сигнатура 290
Дата на постъпване 28/09/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 от Закона за съдебната власт РЕШИ: Избира за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание: 1. Анелия Йорданова Мингова 2. Георги Тодоров Гатев 3. Елена Любомирова Митова-Стоянова 4. Иван Иванов Димов 5. Костадинка Атанасова Наумова 6. Марияна Николова Дундова 7. Мая Сотирова Кипринска 8. Петър Костадинов Стоянов 9. Светла Славева Данова 10. Стефан Иванов Петров 11. Стойко Колев Стоев. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 28 септември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/09/2007 - приет(приет в зала)