Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на председател на Комисията по европейските въпроси
Сигнатура 291
Дата на постъпване 28/09/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Младен Петров Червеняков за председател на Комисията по европейските въпроси. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 28 септември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/09/2007 - приет(приет в зала)