Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 г.
Сигнатура 302
Дата на постъпване 18/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Кодекса за социално осигуряване РЕШИ: Чл. 1. (1) Приема отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 2 568 604,9 хил. лв., както следва: П О К А З А Т Е Л И Сума (хил. лв.) I. ПРИХОДИ 2 568 604,9 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 2 442 751,7 Вноски от работодатели за работници и служители за държавното обществено осигуряване 1 726 060,2 Осигурителни вноски от работодатели върху обезщетенията за временна неработоспособност 36 014,7 Осигурителни вноски върху средствата за социални разходи 56 985,3 Лични вноски от работници и служители 497 131,9 Вноски от републиканския бюджет за периода, зачетен за стаж при пенсиониране на лицата, отслужили наборна или мирновременна алтернативна служба и на неработещите майки, отгледали дете до тригодишна възраст - Вноски от самонаети лица /самоосигуряващи се/ 126 559,6 Приходи от чуждестранни осигурителни институти за пенсии по международни спогодби 4 269,7 ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 1 684,7 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 2,7 Приходи от наеми на имущество 72,8 Приходи от дивиденти 1 050,0 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 165,1 Приходи от лихви по срочни депозити 165,2 Приходи от други лихви 228,9 ГЛОБИ, НАЧЕТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ-ОБЩО 113 766,1 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 5 837,5 Приходи от НЗОК по чл. 20, ал. 2, т. 2 КЗОО 909,0 Приходи от професионалните и универсалните осигурителни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 КЗОО 657,7 Приходи от професионалните пенсионни фондове по § 4, ал. 4 ПЗР на КЗОО 2 267,5 Други неданъчни приходи 2 003,3 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 295,2 Приходи от продажба на дълготрайни материални активи 295,2 (2) Приема отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите на обща сума 3 599 963,6 хил. лв., както следва: ІІ. РАЗХОДИ 3 599 963,6 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 2 942 682,3 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 2 700 977,0 в т.ч. : - пенсии за трудова дейност 2 532 418,1 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях 168 558,9 Пенсии за сметка на републиканския бюджет 209 880,5 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 КЗОО 96 821,5 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 16 388,6 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за месец декември 2002 г. 96 670,4 Пенсии по международни спогодби 31 824,8 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 511: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 616 230,1 Всичко разходи по КЗОО 344 483,3 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване 95 765,6 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина 3 545,9 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки 7 761,2 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест 3 134,7 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност 168,2 Парични обезщетения за бременност и раждане 19 162,8 Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене 64,2 Парични обезщетения за отглеждане на малко дете 52 602,8 Еднократна помощ при смърт 434,7 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 7 518,7 Обезщетения и помощи за безработни 154 323,8 Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване по чл. 11, ал. 3 КЗОО 0,7 Всичко разходи по УНР/ЗСПД 103 168,5 Месечни добавки /помощи/ за деца 96 680,9 Еднократни помощи при раждане 6 487,6 Всичко разходи по ЗЗРСИИ 3 064,2 Месечни добавки за деца-инвалиди по чл. 40 ЗЗРСИИ 3 064,2 Здравноосигурителни вноски за пенсионери 156 908,1 Здравноосигурителни вноски за безработни 8 606,0 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 41 051,2 Заплати, възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения 16 008,5 Други възнаграждения и плащания на персонала 688,1 Осигурителни вноски 5 577,4 Социални осигуровки за държавното обществено осигуряване 4 754,7 Здравноосигурителни вноски от работодатели 822,7 Издръжка 13 736,0 Постелен инвентар и облекло 809,4 Командировки 766,7 Материали, горива и енергия 2 703,3 Външни услуги 8 226,9 Текущ ремонт 260,0 Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките 90,7 Други разходи 611,4 Платени данъци, мита и такси 165,2 Разходи за банково обслужване и други финансови услуги 102,4 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности /МАСО/ 56,9 Капиталови разходи 3 489,3 Основен ремонт 2 924,1 Придобиване на МДА 477,8 Придобиване на НДА 87,4 Платени лихви по външни заеми, мита, митнически такси и данъци /по заем № 4081 от МБВР - Световна банка/ 1 493,9 Други разходи за лихви 1,1 Резерв за реформата в социалното осигуряване - (3) Приема субсидии (трансфери) по отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване и други бюджети, както следва: III. ТРАНСФЕРИ 1 031 354,4 ІІІ. А. СУБСИДИИ /ТРАНСФЕРИ/ МЕЖДУ ЦРБ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 1 026 730,8 Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /+/ за държавното обществено осигуряване: 420 546,6 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 КЗОО 105 481,5 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 17 532,4 - месечни добавки /помощи/ за деца 130 041,0 - еднократни помощи при раждане 6 491,0 - месечни добавки за деца-инвалиди по чл. 40 ЗЗРСИИ 3 569,1 - за здравноосигурителни вноски за пенсионери 156 908,1 - разходи за отбранително-мобилизационна подготовка 23,5 - обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 500,0 - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване - Получени допълнителни субсидии от ЦРБ за покриване на недостига от средства 516 041,1 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за месец декември 2002 г. 100 000,0 Възстановени трансфери за ЦБ /здравноосигурителни вноски за минали години/ (9 856,9) ІІІ. Б. СУБСИДИИ /ТРАНСФЕРИ/ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 4 623,6 Получени трансфери /+/: 9 856,9 - възстановени от НЗОК здравноосигурителни вноски за пенсионери за минали години 9 856,9 Предоставени трансфери /-/: (5 233,3) - за фонд "Рехабилитация и социална интеграция" (2 983,3) - за фонд "Условия на труд" съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (2 250,0) (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване, както следва: IV. ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ (4,3) V. ФИНАНСИРАНЕ 4,3 Външно финансиране - получен заем № 4081 от МБВР /+/ 793,3 Погашения по заеми от Световната банка /-/ (1 753,0) Наличност в началото на периода 12 589,0 Наличност в края на периода 10 665,6 в т.ч. преоценка на валутни наличности (959,4) Чл. 2. (1) Приема отчета на фонд "Пенсии" по приходите на обща сума 2 000 416,8 хил. лв., както следва: I. ПРИХОДИ 2 000 416,8 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 1 993 879,6 Вноски от работодатели за работници и служители за държавното обществено осигуряване 1 375 418,7 Осигурителни вноски от работодатели върху обезщетенията за временна неработоспособност 36 014,7 Осигурителни вноски върху средствата за социални разходи 56 985,3 Лични вноски от работници и служители 403 669,5 Вноски от републиканския бюджет за периода, зачетен за стаж при пенсиониране на лицата, отслужили наборна или мирновременна алтернативна служба и на неработещите майки, отгледали дете до тригодишна възраст - Вноски от самонаети лица /самоосигуряващи се / 121 791,4 Приходи от чуждестранни осигурителни институти за пенсии по международни спогодби 4 269,7 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 2 267,5 Приходи от професионалните пенсионни фондове по § 4, ал. 4 ПЗР на КЗОО 2 267,5 (2) Приема отчета на фонд "Пенсии" по разходите на обща сума 2 862 807,9 хил. лв., както следва: ІІ. РАЗХОДИ 2 862 807,9 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 2 705 304,5 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 2 673 479,7 в т.ч.: - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 2 504 986,6 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях 168 493,1 Пенсии по международни спогодби 31 824,8 Резерв за реформата в социалното осигуряване - ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 511: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 157 503,4 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 595,3 Здравноосигурителни вноски за пенсионери 156 908,1 (3) Приема субсидии (трансфери) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Пенсии", както следва: IІІ. СУБСИДИИ /ТРАНСФЕРИ/ ОТ ЦРБ ЗА ДРУГИ БЮДЖЕТИ 156 908,1 Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /+/ за фонд "Пенсии" 156 908,1 - за здравноосигурителни вноски за пенсионери 156 908,1 - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване - (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Пенсии", както следва: ІV. ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ (705 483,0) Чл. 3. (1) Приема отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите на обща сума 123 013,9 хил. лв., както следва: I. ПРИХОДИ 123 013,9 ІII. СУБСИДИИ /ТРАНСФЕРИ/ ОТ ЦРБ ЗА ФОНД "ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ" 123 013,9 Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /+/ за фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност": 123 013,9 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии , пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от КЗОО 105 481,5 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 17 532,4 (2) Приема отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по разходите на обща сума 209 880,5 хил. лв., както следва: ІІ. РАЗХОДИ 209 880,5 ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 209 880,5 Пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от КЗОО 96 821,5 Добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 16 388,6 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за месец декември 2002 г. 96 670,4 (3) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва: ІV. ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ (86 866,6) Чл. 4. (1) Приема отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите на обща сума 43 184,4 хил. лв., както следва: I. ПРИХОДИ 43 184,4 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 43 184,4 Вноски от работодатели за работници и служители за ДОО 43 184,4 (2) Приема отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите на обща сума 30 712,8 хил. лв., както следва: ІІ. РАЗХОДИ 30 712,8 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 27 497,3 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 27 497,3 в т.ч. : - пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 27 431,5 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 65,8 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 511: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 3 215,5 ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО КЗОО: 3 215,5 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест 3 134,7 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука или професионална болест 33,3 Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука или професионална болест 17,8 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 29,7 (3) Приема субсидии (трансфери) между отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Условия на труд", както следва: ІІІ. СУБСИДИИ /ТРАНСФЕРИ/ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (2 250,0) Предоставени трансфери /-/: (2 250,0) - за фонд "Условия на труд" съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (2 250,0) (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва: ІV. ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 10 221,6 Чл. 5. (1) Приема отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите на обща сума 186 165,5 хил. лв., както следва: I. ПРИХОДИ 186 165,5 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 186 165,5 Вноски от работодатели за работници и служители за ДОО 141 094,4 Лични вноски от работници и служители 40 302,9 Вноски от самонаети лица /самоосигуряващи се/ 4 768,2 (2) Приема отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите на обща сума 292 581,4 хил. лв., както следва: ІI. РАЗХОДИ 292 581,4 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 511: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 292 581,4 ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО КЗОО: 292 581,4 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване 95 765,6 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина 3 545,9 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки 7 761,2 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване 134,9 Парични обезщетения за бременност и раждане 19 162,8 Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене 64,2 Парични обезщетения за отглеждане на малко дете 52 602,8 Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване 416,9 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 6 893,7 Месечни добавки /помощи/ за деца 96 680,9 Еднократни помощи при раждане 6 487,6 Месечни добавки за деца-инвалиди по чл. 40 ЗЗРСИИ 3 064,2 Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване по чл. 11, ал. 3 КЗОО 0,7 (3) Приема субсидии (трансфери) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва: ІІI. СУБСИДИИ /ТРАНСФЕРИ/ ОТ ЦРБ ЗА ДРУГИ БЮДЖЕТИ 140 101,1 Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /+/ за Фонд "Общо заболяване и майчинство": 140 101,1 - месечни добавки /помощи/ за деца 130 041,0 - еднократни помощи при раждане 6 491,0 - месечни добавки за деца-инвалиди по чл. 40 ЗЗРСИИ 3 569,1 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва: ІV. ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/ 33 685,2 Чл. 6. (1) Приема отчета на фонд "Безработица" по приходите на обща сума 219 522,2 хил. лв., както следва: I. ПРИХОДИ 219 522,2 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 219 522,2 Вноски от работодатели за работници и служители 166 362,7 Лични вноски от работници и служители 53 159,5 (2) Приема отчета на фонд "Безработица" по разходите на обща сума 162 929,8 хил. лв., както следва: ІI. РАЗХОДИ 162 929,8 Обезщетения за безработица 154 053,6 Обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 270,2 Здравноосигурителни вноски за безработните 8 606,0 (3) Приема субсидии (трансфери) от републиканския бюджет за фонд "Безработица", както следва: IІІ. СУБСИДИИ /ТРАНСФЕРИ/ ОТ ЦРБ ЗА ДРУГИ БЮДЖЕТИ 500,0 Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /+/ за фонд "Безработица": 500,0 - обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 500,0 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Безработица", както следва: ІV. ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 57 092,4 Чл. 7. (1) Приема отчета на Националния осигурителен институт по приходите на обща сума 119 316,0 хил. лв., както следва: I. ПРИХОДИ 119 316,0 ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 1 684,7 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 2,7 Приходи от наеми на имущество 72,8 Приходи от дивиденти 1 050,0 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 165,1 Приходи от лихви по срочни депозити 165,2 Приходи от други лихви 228,9 ГЛОБИ, НАЧЕТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ - ОБЩО 113 766,1 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3 570,0 Приходи от НЗОК по чл. 20, ал. 2, т. 2 КЗОО 909,0 Приходи от професионалните и универсалните осигурителни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 КЗОО 657,7 Други неданъчни приходи 2 003,3 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 295,2 Приходи от продажба на дълготрайни материални активи 295,2 (2) Приема отчета на Националния осигурителен институт по разходите на обща сума 41 051,2 хил. лв., както следва: ІІ. РАЗХОДИ 41 051,2 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 41 051,2 Заплати, възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения 16 008,5 Други възнаграждения и плащания на персонала 688,1 Осигурителни вноски 5 577,4 Социални осигуровки за държавното обществено осигуряване 4 754,7 Здравноосигурителни вноски от работодатели 822,7 Издръжка 13 736,0 Постелен инвентар и облекло 809,4 Командировки 766,7 Материали, горива и енергия 2 703,3 Външни услуги 8 226,9 Текущ ремонт 260,0 Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките 90,7 Други разходи 611,4 Платени данъци, мита и такси 165,2 Разходи за банково обслужване и други финансови услуги 102,4 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности /МАСО/ 56,9 Капиталови разходи 3 489,3 Основен ремонт 2 924,1 Придобиване на МДА 477,8 Придобиване на НДА 87,4 Платени лихви по външни заеми, мита, митнически такси и данъци /по заем № 4081 от МБВР - Световна банка/ 1 493,9 Други разходи за лихви 1,1 (3) Приема субсидии (трансфери) между отчета на Националния осигурителен институт и други бюджети, както следва: III. ТРАНСФЕРИ 613 081,3 ІІІ. А. СУБСИДИИ /ТРАНСФЕРИ/ МЕЖДУ ЦРБ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 606 207,7 Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /+/ за държавното обществено осигуряване: 23,5 - разходи за отбранително-мобилизационна подготовка 23,5 Получени допълнителни субсидии от ЦРБ за покриване недостига от средства 516 041,1 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за месец декември 2002 г. 100 000,0 Възстановени трансфери за ЦБ /здравноосиг. вноски за пенсионери за минали години/ (9 856,9) ІІІ. Б. СУБСИДИИ /ТРАНСФЕРИ/ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 6 873,6 Получени трансфери /+/: 9 856,9 - възстановени от НЗОК здравноосигурителни вноски за пенсионери за минали години 9 856,9 Предоставени трансфери /-/: (2 983,3) - за фонд "Рехабилитация и социална интеграция" (2 983,3) (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по отчета на Националния осигурителен институт, както следва: IV. ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 691 350,4 Решението е прието от 40-то Народно събрание на 18 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/10/2007 - приет(приет в зала)