Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
Сигнатура 304
Дата на постъпване 18/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Кодекса за социално осигуряване РЕШИ: Чл. 1. (1) Приема отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 248 368,0 хил. лв., както следва: П О К А З А Т Е Л И Сума отчет (хил. лв.) РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 3 248 368,0 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 3 221 563,7 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 2 074 832,9 Вноски от работници и служители (лична вноска) 899 222,5 Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 158 786,4 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите 51 478,2 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания 24 982,7 Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване 12 261,0 ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ 3 696,5 ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2 735,3 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция Приходи от наеми на имущество Приходи от лихви по текущи банкови сметки Приходи от лихви по срочни депозити Приходи от други лихви 1 783,9 144,3 27,9 178,0 601,2 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ 19 839,8 Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите 10 654,8 Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния осигурителен институт след 31 декември 2005 г. 1 665,6 Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Националния осигурителен институт 81,1 Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски от Националната агенция за приходите 2 656,1 Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Националната агенция за приходите 225,1 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания 203,0 Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет 4 354,1 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 877,8 Приходи от Националната здравноосигурителна каса по чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2005 г. 300,7 Приходи от професионалните и универсалните пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване за 2005 г. 19,0 Приход в размер на 0,8 на сто от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно чл. 12 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г. 207,8 Други неданъчни приходи (от търгове, застрахователни обезщетения и други) 350,3 ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ -347,8 Внесен ДДС (-) -284,1 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -63,7 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 2,7 (2) Приема отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите на обща сума 5 008 145,5 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 5 008 145,5 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 5 007 188,7 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 4 233 720,2 ПЕНСИИ 4 203 781,9 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 3 977 561,5 в т.ч.: - пенсии за трудова дейност 3 589 060,2 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и следователите, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях 276 610,1 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2005 г. - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2006 г. 103,3 1 191,8 110 596,1 Пенсии за сметка на републиканския бюджет 192 042,3 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване 172 892,2 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите от войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 12 285,4 - добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица 3 715,8 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. (в т.ч. за минало време) 27,9 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2005 г. 98,5 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2006 г. 3 022,5 Пенсии по международни спогодби 34 178,1 ИЗДРЪЖКА 29 938,3 Външни услуги 29 938,3 Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите 29 938,3 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 719 046,7 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване 464 019,1 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване 180 657,0 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина 7 873,4 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки 12 826,0 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест 4 010,8 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност 117,2 Парични обезщетения за бременност и раждане 36 551,3 Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене 53,1 Парични обезщетения за отглеждане на малко дете 114 827,5 Еднократна помощ при смърт 868,1 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 17 071,0 Обезщетения и помощи за безработни 88 980,9 Обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26б от Кодекса за социално осигуряване 182,8 Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване - Здравноосигурителни вноски за пенсионери 227 469,6 Здравноосигурителни вноски за безработни 5 323,1 Здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование 21 578,5 ИЗДРЪЖКА 656,4 Външни услуги 656,4 Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица 656,4 ГРУПА В - ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА 54 421,8 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 54 367,8 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 25 701,3 Други възнаграждения и плащания за персонала 2 548,3 Осигурителни вноски 6 278,2 Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване 4 864,3 Здравноосигурителни вноски от работодатели 1 063,4 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване 350,5 Издръжка 14 005,4 Постелен инвентар и облекло 148,3 Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките 220,0 Материали 2 810,5 Вода, горива и енергия 1 767,8 Външни услуги 6 188,8 Текущ ремонт 1 073,3 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса) 402,9 Командировки 589,4 Разходи за застраховки 88,5 Други финансови услуги 2,9 Други разходи 713,0 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 32,6 Капиталови разходи 5 802,0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 2 018,6 Придобиване на дълготрайни материални активи 2 801,4 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 923,8 Придобиване на земя 58,2 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 532: ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ 54,0 ІІ. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" 30,9 ГРУПА Д - ДЕЙНОСТ 282: ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 30,9 ІX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" 925,9 ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 925,9 Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка) 925,9 Други разходи за лихви към местни лица - ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ - Резерв за реформата в социалното осигуряване - (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване и други бюджети, както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 1 755 643,4 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 1 760 866,7 Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет /+/ за държавното обществено осигуряване: 447 276,0 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване и за пощенска такса и ДДС 180 043,7 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите от войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война (включително пощенска такса и ДДС) 12 570,8 - добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (включително пощенска такса и ДДС) 3 087,5 - за здравноосигурителни вноски за пенсионери 227 469,6 - за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование 21 578,5 - вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване 1 200,0 - разходи за отбранително-мобилизационна подготовка 1 025,9 - обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 300,0 - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване - Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства 1 198 590,7 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2006 г. (ПМС № 312/24.11.2006 г.) 115 000,0 Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -5 223,3 Получени трансфери /+/: 274,6 - от Националната здравноосигурителна каса по чл. 110, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване по актове за начет за здравното осигуряване за 2005 г. 219,5 - трансфери от Министерството на труда и социалната политика по програми за осигуряване на заетост (+/-) 55,1 Предоставени трансфери /-/: -5 497,9 - на Агенцията за хората с увреждания към министъра на труда и социалната политика, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване -1 600,0 - за фонд "Условия на труд" съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд -3 000,0 - за Държавната агенция за информационни технологии и съобщения -897,9 (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване, както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ -4 134,1 РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ 4 134,1 Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие (-) -2 130,2 Суми по разчети за поети осигурителни вноски 8 775,5 Друго финансиране -1 062,3 Наличност в началото на периода 11 479,6 Наличност в края на периода 12 458,4 - в т.ч.: преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) (+/-) 470,1 Чл. 2. (1) Приема отчета на фонд "Пенсии" по приходите на обща сума 2 491 674,2 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 2 491 674,2 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 2 487 977,7 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 1 556 882,1 Вноски от работници и служители (лична вноска) 692 976,3 Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 149 397,4 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите 51 478,2 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания 24 982,7 Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване 12 261,0 ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ 3 696,5 (2) Приема отчета на фонд "Пенсии" по разходите на обща сума 4 235 442,9 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 4 235 442,9 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 4 235 442,9 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 4 006 609,5 ПЕНСИИ 3 978 440,3 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 3 944 262,2 в т.ч.: - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 3 556 602,7 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и следователите, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях 276 541,3 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. 102,4 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2005 г. 1 183,5 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2006 г. 109 832,3 Пенсии по международни спогодби 34 178,1 ИЗДРЪЖКА 28 169,2 Външни услуги 28 169,2 Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите 28 169,2 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 228 833,4 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване 1 363,8 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 1 363,8 Здравноосигурителни вноски за пенсионери 227 469,6 ІX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" - ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ - Резерв за реформата в социалното осигуряване - (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Пенсии", както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 343 669,6 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 343 669,6 Получени трансфери /субсидии/ от централния бюджет /+/ за фонд "Пенсии" 228 669,6 - за здравноосигурителни вноски за пенсионери 227 469,6 - вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване 1 200,0 - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване - Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2006 г. (ПМС № 312/24.11.2006 г.) 115 000,0 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Пенсии", както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ -1 400 099,1 Чл. 3. (1) Приема отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по разходите на обща сума 193 563,4 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ.РАЗХОДИ 193 563,4 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 193 563,4 ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 193 563,4 ПЕНСИИ 192 042,3 Пенсии за сметка на републиканския бюджет 192 042,3 Пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване 172 892,2 Добавки към пенсиите на участниците и пострадалите от войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 12 285,4 Добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица 3 715,8 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. (в т.ч. за минало време) 27,9 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2005 г. 98,5 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2006 г. 3 022,5 ИЗДРЪЖКА 1 521,1 Външни услуги 1 521,1 Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите 1 521,1 (2) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 195 702,0 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 195 702,0 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 195 702,0 Получени трансфери /субсидии/ от централния бюджет /+/ за фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност": 195 702,0 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване и за пощенска такса и ДДС 180 043,7 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите от войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война (включително пощенска такса и ДДС) 12 570,8 - добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (включително пощенска такса и ДДС) 3 087,5 (3) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 2 138,6 Чл. 4. (1) Приема отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите на обща сума 62 807,0 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 62 807,0 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 62 807,0 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 62 807,0 (2) Приема отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите на обща сума 37 610,6 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 37 610,6 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 37 610,6 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 33 547,3 ПЕНСИИ 33 299,3 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 33 299,3 в т.ч.: - пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 32 457,5 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и следователите, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях 68,8 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. 0,9 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2005 г. 8,3 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2006 г. 763,8 ИЗДРЪЖКА 248,0 Външни услуги 248,0 Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите 248,0 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 4 063,3 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване 4 063,3 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест 4 010,8 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука или професионална болест 17,1 Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука или професионална болест 18,5 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 16,9 (3) Приема трансфери между отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Условия на труд", както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ -3 000,0 Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -3 000,0 Предоставени трансфери /-/: -3 000,0 - за фонд "Условия на труд" съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд -3 000,0 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 22 196,4 Чл. 5. (1) Приема отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите на обща сума 367 164,9 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 367 164,9 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 367 164,9 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване Вноски от работници и служители (лична вноска) Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 246 169,1 111 606,8 9 389,0 (2) Приема отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите на обща сума 369 428,3 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 369 428,3 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 369 428,3 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 369 428,3 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване 369 428,3 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване 180 657,0 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина 7 873,4 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки 12 826,0 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване 100,1 Парични обезщетения за бременност и раждане 36 551,3 Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене 53,1 Парични обезщетения за отглеждане на малко дете 114 827,5 Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване 849,6 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 15 690,3 Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване - (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ -1 600,0 Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -1 600,0 Предоставени трансфери /-/: -1 600,0 - на Агенция за хората с увреждания към министъра на труда и социалната политика, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13 , ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване -1 600,0 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ -3 863,4 Чл. 6. (1) Приема отчета на фонд "Безработица" по приходите на обща сума 303 614,1 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 303 614,1 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 303 614,1 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване Вноски от работници и служители (лична вноска) 208 974,7 94 639,4 (2) Приема отчета на фонд "Безработица" по разходите на обща сума 95 143,2 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 95 143,2 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 95 143,2 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 95 143,2 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване 89 163,7 Обезщетения за безработица 88 980,9 Обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,съгласно чл. 26б от Кодекса за социално осигуряване 182,8 Здравноосигурителни вноски за безработните 5 323,1 ИЗДРЪЖКА 656,4 Външни услуги 656,4 Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица 656,4 (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Безработица", както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 300,0 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 300,0 Получени трансфери /субсидии/ от централния бюджет /+/ за фонд "Безработица": 300,0 - обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 300,0 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Безработица", както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 208 770,9 Чл. 7. (1) Приема отчета на Националния осигурителен институт по приходите на обща сума 23 107,8 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 23 107,8 ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 2 735,3 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция Приходи от наеми на имущество Приходи от лихви по текущи банкови сметки Приходи от лихви по срочни депозити Приходи от други лихви 1 783,9 144,3 27,9 178,0 601,2 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ 19 839,8 Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите 10 654,8 Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния осигурителен институт след 31 декември 2005 г. 1 665,6 Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Националния осигурителен институт 81,1 Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски от Националната агенция за приходите 2 656,1 Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Националната агенция за приходите 225,1 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания 203,0 Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет 4 354,1 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 877,8 Приходи от Националната здравноосигурителна каса по чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2005 г. 300,7 Приходи от професионалните и универсалните пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване за 2005 г. 19,0 Приход в размер на 0,8 на сто от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" , съгласно чл. 12 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г. 207,8 Други неданъчни приходи (от търгове, застрахователни обезщетения и други) 350,3 ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ -347,8 Внесен ДДС (-) -284,1 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -63,7 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 2,7 (2) Приема отчета на Националния осигурителен институт по разходите на обща сума 76 957,1 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 76 957,1 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 76 000,3 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 21 578,5 Здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование 21 578,5 ГРУПА В - ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА 54 421,8 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 54 367,8 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 25 701,3 Други възнаграждения и плащания за персонала 2 548,3 Осигурителни вноски 6 278,2 Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване 4 864,3 Здравноосигурителни вноски от работодатели 1 063,4 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване 350,5 Издръжка 14 005,4 Постелен инвентар и облекло 148,3 Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките 220,0 Материали 2 810,5 Вода, горива и енергия 1 767,8 Външни услуги 6 188,8 Текущ ремонт 1 073,3 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса) 402,9 Командировки 589,4 Разходи за застраховки 88,5 Други финансови услуги 2,9 Други разходи 713,0 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 32,6 Капиталови разходи 5 802,0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 2 018,6 Придобиване на дълготрайни материални активи 2 801,4 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 923,8 Придобиване на земя 58,2 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 532: ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ 54,0 ІІ. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" 30,9 ГРУПА Д - ДЕЙНОСТ 282: ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 30,9 ІX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" 925,9 ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 925,9 Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка) 925,9 Други разходи за лихви към местни лица - (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между отчета на Националния осигурителен институт и други бюджети, както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 1 220 571,8 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 1 221 195,1 Получени трансфери /субсидии/ от централния бюджет /+/ за държавното обществено осигуряване: 22 604,4 - за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование - за отбранително-мобилизационна подготовка 21 578,5 1 025,9 Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване недостига от средства 1 198 590,7 Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -623,3 Получени трансфери /+/: 274,6 - от Националната здравноосигурителна каса по чл. 110, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване по актове за начет за здравното осигуряване за 2005 г. 219,5 - трансфери от Министерството на труда и социалната политика по програми за осигуряване на заетост (+/-) 55,1 Предоставени трансфери /-/: -897,9 - за Държавната агенция за информационни технологии и съобщения -897,9 (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по отчета на Националния осигурителен институт, както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 1 166 722,5 РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -1 166 722,5 Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие (-) -2 130,2 Суми по разчети за поети осигурителни вноски 8 775,5 Друго финансиране -1 062,3 Наличност в началото на периода 11 479,6 Наличност в края на периода 1 183 315,0 - в т.ч.: преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) (+/-) 470,1 Решението е прието от 40-то Народно събрание на 18 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/10/2007 - приет(приет в зала)