Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
Сигнатура 305
Дата на постъпване 18/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Кодекса за социално осигуряване РЕШИ: Чл. 1. (1) Приема отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 491 899,6 хил. лв., както следва: П О К А З А Т Е Л И С у м а (хил. лв.) РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 3 491 899,6 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 3 422 899,3 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 2 351 290,8 Вноски от работници и служители (лична вноска) 804 448,6 Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 171 007,4 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване 71 420,4 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания 12 222,0 Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване 12 510,1 ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ 3 399,3 ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 1 108,2 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 329,1 Приходи от наеми на имущество 119,3 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 25,1 Приходи от лихви по срочни депозити 104,6 Приходи от други лихви 530,1 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ 60 707,0 Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване 35 742,9 Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски 3 724,7 Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления 534,5 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания 128,3 Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет 20 576,6 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3 372,0 Приходи от Националната здравноосигурителна каса по чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване 1 465,0 Приходи от професионалните и универсалните пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 1 714,8 Други неданъчни приходи (от търгове, от застрахователни обезщетения и други) 192,2 ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ -240,5 Внесен ДДС (-) -203,2 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -37,3 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 654,3 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 654,3 (2) Приема отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите на обща сума 4 505 993,1 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 4 505 993,1 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 4 504 307,6 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 3 799 442,7 ПЕНСИИ 3 771 486,1 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 3 567 651,6 в т.ч.: - пенсии за трудова дейност 3 258 005,5 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях 256 881,8 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. 2 729,4 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2005 г. 50 034,9 Пенсии за сметка на републиканския бюджет 170 410,4 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване 152 183,2 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 13 226,6 - добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица 2 223,5 - еднократна допълнителна сума към пенсиите на ветераните от войните за м. юни 2005 г. (ПМС № 91/ 19.05.2005 г.) 766,3 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. (в т. ч. и за минало време) 295,4 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2005 г. 1 715,4 Пенсии по международни спогодби 33 424,1 ИЗДРЪЖКА 27 956,6 Външни услуги 27 956,6 Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите 27 956,6 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 639 783,5 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване 409 892,7 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване 163 717,7 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина 7 805,7 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки 11 099,3 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест 3 498,0 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност 141,8 Парични обезщетения за бременност и раждане 30 115,0 Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене 44,9 Парични обезщетения за отглеждане на малко дете 86 686,6 Еднократна помощ при смърт 760,9 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 13 147,3 Обезщетения и помощи за безработни 91 147,2 Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване 1,2 Възстановени суми по Закона за семейни помощи за деца за минало време 1 727,1 Здравноосигурителни вноски за пенсионери 204 020,6 Здравноосигурителни вноски за безработни 5 364,8 Здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование 19 821,9 ИЗДРЪЖКА 683,5 Външни услуги 683,5 Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица 683,5 ГРУПА В - ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА 65 081,4 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 65 036,3 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 30 061,2 Други възнаграждения и плащания за персонала 2 715,5 Осигурителни вноски 9 136,3 Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване 7 451,5 Здравноосигурителни вноски от работодатели 1 337,5 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване 347,3 Издръжка 16 645,5 Постелен инвентар и облекло 91,2 Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките 173,7 Материали 2 748,6 Вода, горива и енергия 1 592,5 Външни услуги 8 619,0 Текущ ремонт 1 394,4 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 368,0 Командировки 824,0 Разходи за застраховки 75,7 Други финансови услуги 2,4 Други разходи 756,0 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 32,4 Капиталови разходи 6 445,4 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 1 165,1 Придобиване на дълготрайни материални активи 4 966,0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 93,3 Придобиване на земя 221,0 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 532: ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ 45,1 ІІ. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" 892,5 ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 207: ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 892,5 ІX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" 793,0 ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 793,0 Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка) 790,9 Други разходи за лихви към местни лица 2,1 ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ - Резерв за реформата в социалното осигуряване - (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване и други бюджети, както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 1 036 085,9 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 1 039 782,7 Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет /+/ за държавното обществено осигуряване: 403 991,2 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии , пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване и за пощенска такса и ДДС 159 729,1 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война и еднократна допълнителна сума към пенсиите на ветераните от войните за м. юни 2005 г. по ПМС № 91/19.05.2005 г. (включително пощенска такса и ДДС) 15 690,4 - добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (включително пощенска такса и ДДС) 2 202,9 - за здравноосигурителни вноски за пенсионери 204 020,6 - за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование 19 821,9 - вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване 1 200,0 - разходи за отбранително-мобилизационна подготовка 1 026,3 - обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 300,0 - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване - Получени допълнителни субсидии от централния републикански бюджет за покриване на недостига от средства 584 091,5 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2005 г. (ПМС № 255/01.12.2005 г.) 50 000,0 Получен трансфер съгласно параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г. 1 700,0 Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -3 696,8 Получени трансфери /+/: 1 303,2 - от Националната здравноосигурителна каса по чл. 110, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване по актове за начет за здравното осигуряване 1 258,8 - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 44,4 Предоставени трансфери /-/: -5 000,0 - на Агенция за хората с увреждания към министъра на труда и социалната политика, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1,т. 4 и чл. 13 ,ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване -2 000,0 - за фонд "Условия на труд" съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд -3 000,0 (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване, както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 21 992,4 РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -21 992,4 Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие (-) -1 991,6 Суми по разчети за поети осигурителни вноски -13 725,4 Друго финансиране -4 469,1 Наличност в началото на периода (+) 9 101,0 Наличност в края на периода 11 479,6 - в т.ч.: преоценка на валутни наличности (+/-) 572,3 Чл. 2. (1) Приема отчета на фонд "Пенсии" по приходите на обща сума 2 799 408,7 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 2 799 408,7 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 2 796 009,4 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 1 878 915,2 Вноски от работници и служители (лична вноска) 656 806,9 Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 164 134,8 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване 71 420,4 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания 12 222,0 Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване 12 510,1 ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ 3 399,3 (2) Приема отчета на фонд "Пенсии" по разходите на обща сума 3 801 305,7 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 3 801 305,7 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 3 801 305,7 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 3 596 129,7 ПЕНСИИ 3 569 846,1 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 3 536 422,0 в т.ч.: - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 3 227 248,6 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях 256 818,0 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. 2 711,3 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2005 г. 49 644,1 Пенсии по международни спогодби 33 424,1 ИЗДРЪЖКА 26 283,6 Външни услуги 26 283,6 Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите 26 283,6 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 205 176,0 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване 1 155,4 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 1 155,4 Здравноосигурителни вноски за пенсионери 204 020,6 ІX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" - ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ - Резерв за реформата в социалното осигуряване - (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Пенсии", както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 255 220,6 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 255 220,6 Получени трансфери /субсидии/ от централния бюджет /+/ за фонд "Пенсии" 205 220,6 - за здравноосигурителни вноски за пенсионери 204 020,6 - вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване 1 200,0 - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване - Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2005 г. (ПМС № 255/01.12.2005 г.) 50 000,0 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Пенсии", както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ -746 676,4 Чл. 3. (1) Приема отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по разходите на обща сума 171 838,2 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 171 838,2 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 171 838,2 ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 171 838,2 ПЕНСИИ 170 410,4 Пенсии за сметка на републиканския бюджет 170 410,4 Пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване 152 183,2 Добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 13 226,6 Добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица 2 223,5 Еднократна допълнителна сума към пенсиите на ветераните от войните за м. юни 2005 г. (ПМС № 91/19.05.2005 г.) 766,3 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. (в т. ч. и за минало време) 295,4 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2005 г. 1 715,4 ИЗДРЪЖКА 1 427,8 Външни услуги 1 427,8 Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите 1 427,8 (2) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 177 622,4 хил. лв., както следва РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 177 622,4 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 177 622,4 Получени трансфери /субсидии/ от централния бюджет /+/ за фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност": 177 622,4 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване и за пощенска такса и ДДС 159 729,1 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война и еднократна допълнителна сума към пенсиите на ветераните от войните за м. юни 2005 г. по ПМС № 91/19.05.2005 г., (включително пощенска такса и ДДС) 15 690,4 - добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (включително пощенска такса и ДДС) 2 202,9 (3) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 5 784,2 Чл. 4. (1) Приема отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите на обща сума 55 148,8 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 55 148,8 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 55 148,8 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 55 148,8 (2) Приема отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите на обща сума 35 025,4 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 35 025,4 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 35 025,4 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 31 474,8 ПЕНСИИ 31 229,6 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 31 229,6 в т.ч.: - пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 30 756,9 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 63,8 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. 18,1 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2005 г. 390,8 ИЗДРЪЖКА 245,2 Външни услуги 245,2 Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите 245,2 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 3 550,6 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване: 3 550,6 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест 3 498,0 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука или професионална болест 10,5 Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука или професионална болест 23,4 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 18,7 (3) Приема трансфери между отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Условия на труд", както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ -3 000,0 Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -3 000,0 Предоставени трансфери /-/: -3 000,0 - за фонд "Условия на труд" съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд -3 000,0 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 17 123,4 Чл. 5. (1) Приема отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите на обща сума 267 586,2 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 267 586,2 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 267 586,2 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 192 512,6 Вноски от работници и служители (лична вноска) 68 201,0 Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 6 872,6 (2) Приема отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите на обща сума 314 039,5 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 314 039,5 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 314 039,5 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 314 039,5 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване: 314 039,5 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване 163 717,7 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина 7 805,7 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки 11 099,3 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване 131,3 Парични обезщетения за бременност и раждане 30 115,0 Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене 44,9 Парични обезщетения за отглеждане на малко дете 86 686,6 Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване 737,5 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 11 973,2 Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване 1,2 Възстановени суми по Закона за семейни помощи за деца за минало време 1 727,1 (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и други бюджети и отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ -300,0 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 1 700,0 Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет /+/ за държавното обществено осигуряване: 1 700,0 Получен трансфер съгласно параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г. 1 700,0 Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -2 000,0 Предоставени трансфери /-/: -2 000,0 - на Агенцията за хората с увреждания към министъра на труда и социалната политика, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване -2 000,0 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ -46 753,3 Чл. 6. (1) Приема отчета на фонд "Безработица" по приходите на обща сума 304 154,9 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 304 154,9 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 304 154,9 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 224 714,2 Вноски от работници и служители (лична вноска) 79 440,7 (2) Приема отчета на фонд "Безработица" по разходите на обща сума 97 195,5 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 97 195,5 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 97 195,5 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 97 195,5 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване: 91 147,2 Обезщетения и помощи за безработица 90 954,9 Обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 192,3 Здравноосигурителни вноски за безработните 5 364,8 ИЗДРЪЖКА 683,5 Външни услуги 683,5 Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица 683,5 (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Безработица", както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 300,0 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 300,0 Получени трансфери /субсидии/ от централния бюджет /+/ за фонд "Безработица": 300,0 - обезщетения по чл. 233, ал. 1 - 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 300,0 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Безработица", както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 207 259,4 Чл. 7. (1) Приема отчета на Националния осигурителен институт по приходите на обща сума 65 601,0 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 65 601,0 ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 1 108,2 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 329,1 Приходи от наеми на имущество 119,3 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 25,1 Приходи от лихви по срочни депозити 104,6 Приходи от други лихви 530,1 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ 60 707,0 Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване 35 742,9 Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски 3 724,7 Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления 534,5 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания 128,3 Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет 20 576,6 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 3 372,0 Приходи от Националната здравноосигурителна каса по чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване 1 465,0 Приходи от професионалните и универсалните пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 1 714,8 Други неданъчни приходи (от търгове, от застрахователни обезщетения и други) 192,2 ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ -240,5 Внесен ДДС (-) -203,2 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -37,3 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО 654,3 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 654,3 (2) Приема отчета на Националния осигурителен институт по разходите на обща сума 86 588,8 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 86 588,8 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 84 903,3 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 19 821,9 Здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование 19 821,9 ГРУПА В - ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА 65 081,4 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 65 036,3 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 30 061,2 Други възнаграждения и плащания за персонала 2 715,5 Осигурителни вноски 9 136,3 Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване 7 451,5 Здравноосигурителни вноски от работодатели 1 337,5 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване 347,3 Издръжка 16 645,5 Постелен инвентар и облекло 91,2 Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките 173,7 Материали 2 748,6 Вода, горива и енергия 1 592,5 Външни услуги 8 619,0 Текущ ремонт 1 394,4 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 368,0 Командировки 824,0 Разходи за застраховки 75,7 Други финансови услуги 2,4 Други разходи 756,0 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 32,4 Капиталови разходи 6 445,4 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 1 165,1 Придобиване на дълготрайни материални активи 4 966,0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 93,3 Придобиване на земя 221,0 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 532: ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ 45,1 ІІ. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" 892,5 ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 207: ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 892,5 ІX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" 793,0 ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 793,0 Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции /Световна банка/ 790,9 Други разходи за лихви към местни лица 2,1 (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между отчета на Националния осигурителен институт и други бюджети, както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 606 242,9 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 604 939,7 Получени трансфери /субсидии/ от централния бюджет /+/ за държавното обществено осигуряване: 20 848,2 - за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование 19 821,9 - за отбранително-мобилизационна подготовка 1 026,3 Получени допълнителни субсидии от централния републикански бюджет за покриване на недостига от средства 584 091,5 Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 1 303,2 Получени трансфери /+/: 1 303,2 - от Националната здравноосигурителна каса по чл. 110, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване по актове за начет за здравното осигуряване 1 258,8 - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 44,4 (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по отчета на Националния осигурителен институт, както следва: ДЕФИЦИТ /-/, ИЗЛИШЪК /+/ 585 255,1 РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -585 255,1 Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие (-) -1 991,6 Суми по разчети за поети осигурителни вноски -13 725,4 Друго финансиране -4 469,1 Наличност в началото на периода (+) 9 101,0 Наличност в края на периода 574 742,3 - в т.ч.: преоценка на валутни наличности (+/-) 572,3 Решението е прието от 40-то Народно събрание на 18 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/10/2007 - приет(приет в зала)