Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.
Сигнатура 306
Дата на постъпване 18/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Кодекса за социално осигуряване РЕШИ: Чл. 1. (1) Приема отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 270 053,6 хил. лв., както следва: П О К А З А Т Е Л И Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 3 270 053,6 Осигурителни вноски 3 212 242,6 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 2 312 385,3 Вноски от работници и служители (лична вноска) 623 964,8 Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 156 277,4 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване 90 599,9 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания 14 562,3 Приходи от професионалните пенсионни фондове по § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване 14 452,9 Приходи от чуждестранни осигурителни институти за пенсии по международни програми 3 082,1 Приходи и доходи от собственост 859,9 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 81,9 Приходи от наеми на имущество 84,6 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 92,3 Приходи от лихви по срочни депозити 116,4 Приходи от други лихви 484,7 Глоби, санкции и наказателни лихви 50 570,7 Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване 32 195,8 Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски 2 253,2 Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления 683,5 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания 88,0 Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет 15 350,2 Други неданъчни приходи 3 154,2 Приходи от Националната здравноосигурителна каса по чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване 1 477,9 Приходи от професионалните и универсалните пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 1 437,1 Други неданъчни приходи (получени застрахователни обезщетения, приходи от търгове и др.) 124,9 Възстановени суми по надвзети пенсии от осигурители 111,3 Възстановени суми за обезщетения и помощи при безработица от осигурители 3,0 Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите (нето) 8,5 Събрани и внесени ДДС (нето) (+/-) 22,3 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия -13,8 Приходи от продажба на държавно и общинско имущество 135,6 Приходи от продажба на дълготрайни материални активи 135,6 (2) Приема отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите на обща сума 4 195 901,9 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 4 195 901,9 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 4 195 801,4 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 3 542 005,4 ПЕНСИИ 3 514 638,4 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 3 337 056,2 в т.ч.: - пенсии за трудова дейност 2 998 713,4 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях 241 418,2 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. 96 924,6 Пенсии за сметка на републиканския бюджет 147 920,6 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване 126 921,0 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 14 039,7 - добавки към пенсиите на репресираните лица по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица 991,3 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. (в т.ч. и за минало време) 5 968,6 Пенсии по международни спогодби 29 661,6 ИЗДРЪЖКА 27 367,0 Външни услуги 27 367,0 Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите 27 367,0 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 594 586,1 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване 381 575,0 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване 145 823,4 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина 6 774,1 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки 9 911,0 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест 3 466,3 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност 197,4 Парични обезщетения за бременност и раждане 23 923,7 Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене 34,3 Парични обезщетения за отглеждане на малко дете 78 786,2 Еднократна помощ при смърт 603,2 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 10 797,8 Обезщетения и помощи за безработни 101 321,9 Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване 0,3 Възстановени суми по Закона за семейни помощи за деца за минало време -64,6 Здравноосигурителни вноски за пенсионери 188 126,7 Здравноосигурителни вноски за безработни 6 128,3 Здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование 18 000,0 ИЗДРЪЖКА 756,1 Външни услуги 756,1 Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица 756,1 ГРУПА В - ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА 59 209,9 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 59 179,2 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 27 034,0 Други възнаграждения и плащания за персонала 945,1 Осигурителни вноски 8 965,1 Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване 7 363,7 Здравноосигурителни вноски от работодатели 1 270,8 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване 330,6 Издръжка 15 136,9 Постелен инвентар и облекло 1 145,4 Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките 118,6 Материали 2 504,5 Вода, горива и енергия 1 348,2 Външни услуги 7 260,7 Текущ ремонт 895,0 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 363,2 Командировки 808,6 Разходи за застраховки 69,4 Други финансови услуги 6,1 Други разходи 617,2 Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка) 882,4 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 56,7 Капиталови разходи 6 159,0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 2 768,4 Придобиване на дълготрайни материални активи 3 348,7 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 41,9 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 532: ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ 30,7 ІІ. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" 100,5 ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 207: ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 100,5 ІX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" - ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ - Резерв за реформата в социалното осигуряване - (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване и други бюджети, както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 923 289,6 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 927 118,7 Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет (+) за държавното обществено осигуряване: 354 991,3 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване и за пощенска такса и ДДС 129 820,4 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война (включително пощенска такса и ДДС) 15 297,6 - добавки към пенсиите на репресираните лица по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица 1 000,0 - за здравноосигурителни вноски за пенсионери 188 886,1 - здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование 18 000,0 - вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване 1 500,0 - разходи за отбранително-мобилизационна подготовка 187,2 - обезщетения по чл. 233, ал.3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 300,0 - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване - Получени допълнителни субсидии от централния републикански бюджет за покриване на недостига от средства 469 886,8 Възстановени трансфери за централния бюджет (здравноосигурителни вноски за пенсионери за минали години) -759,4 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. (ПМС № 308/12.11.2004 г.) 103 000,0 Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -3 829,1 Получени трансфери (+): 1 453,0 - приходи от Националната здравноосигурителна каса по чл. 110, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване по актове за начет за здравното осигуряване 1 422,6 - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост 30,4 Предоставени трансфери (-): -5 282,1 - за фонд "Рехабилитация и социална интеграция", съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в" и чл. 12, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване -3 089,9 - за фонд "Условия на труд", съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд -2 192,2 (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по отчета на консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване, както следва: ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -2 558,7 РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ 2 558,7 Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие -1 860,8 Суми по разчети за поети осигурителни вноски 637,1 Друго финансиране 2 926,8 Наличност в началото на периода ( + ) 9 442,2 Наличност в края на периода 8 302,0 - в т.ч.: преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) (+/-) -284,6 Чл. 2. (1) Приема отчета на фонд "Пенсии" по приходите на обща сума 2 611 406,6 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 2 611 406,6 Осигурителни вноски 2 608 213,2 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 1 834 475,5 Вноски от работници и служители (лична вноска) 503 788,8 Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 150 333,8 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване 90 599,9 Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания 14 562,3 Приходи от професионалните пенсионни фондове по § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване 14 452,9 Приходи от чуждестранни осигурителни институти за пенсии по международни програми 3 082,1 Други неданъчни приходи 111,3 Възстановени суми по надвзети пенсии от осигурители 111,3 (2) Приема отчета на фонд "Пенсии" по разходите на обща сума 3 551 012,7 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 3 551 012,7 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 3 551 012,7 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 3 361 953,3 ПЕНСИИ 3 336 133,2 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 3 306 471,6 в т.ч.: - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 2 969 003,1 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях 241 352,5 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. 96 116,0 Пенсии по международни спогодби 29 661,6 ИЗДРЪЖКА 25 820,1 Външни услуги 25 820,1 Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите 25 820,1 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 189 059,4 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване 932,7 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 932,7 Здравноосигурителни вноски за пенсионери 188 126,7 ІX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" - ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ - Резерв за реформата в социалното осигуряване - (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Пенсии", както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 286 608,7 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 286 608,7 Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет (+) за фонд "Пенсии": 190 386,1 - за здравноосигурителни вноски за пенсионери 188 886,1 - вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване 1 500,0 - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване - Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. (ПМС № 308/12.11.2004 г.) 96 222,6 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Пенсии", както следва: ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -652 997,4 Чл. 3. (1) Приема отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите на обща сума 152 081,7 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 152 081,7 РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 152 081,7 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 152 081,7 Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет (+) за фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност": 146 118,0 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване и за пощенска такса и ДДС 129 820,4 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война (включително пощенска такса и ДДС) 15 297,6 - добавки към пенсиите на репресираните лица по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица 1 000,0 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. (ПМС № 308/12.11.2004 г.) 5 963,7 (2) Приема отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по разходите на обща сума 149 217,3 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 149 217,3 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 149 217,3 ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 149 217,3 ПЕНСИИ 147 920,6 - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях, в т.ч. и добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване 126 921,0 - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война 14 039,7 - добавки към пенсиите на репресираните лица по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица 991,3 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. (в т.ч. и за минало време) 5 968,6 ИЗДРЪЖКА 1 296,7 Външни услуги 1 296,7 Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите 1 296,7 (3) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва: ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 2 864,4 Чл. 4. (1) Приема отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите на обща сума 54 906,5 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 54 906,5 Осигурителни вноски 54 906,5 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 54 906,5 (2) Приема отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите на обща сума 34 348,5 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 34 348,5 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 34 348,5 ГРУПА A - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 30 834,8 ПЕНСИИ 30 584,6 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 30 584,6 в т.ч.: - пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 29 710,3 - пенсии за кадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях 65,7 - еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. 808,6 ИЗДРЪЖКА 250,2 Външни услуги 250,2 Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите 250,2 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 3 513,7 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване: 3 513,7 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест 3 466,3 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука или професионална болест 15,3 Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука или професионална болест 17,5 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 14,6 (3) Приема трансфери между отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Условия на труд", както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ -1 378,5 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 813,7 Еднократна допълнителна сума към пенсиите за м. декември 2004 г. (ПМС № 308/12.11.2004 г.) 813,7 Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -2 192,2 Предоставени трансфери (-): -2 192,2 - за фонд "Условия на труд" съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд -2 192,2 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва: ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 19 179,5 Чл. 5. (1) Приема отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите на обща сума 240 704,5 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 240 704,5 Осигурителни вноски 240 704,5 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 182 754,2 Вноски от работници и служители (лична вноска) 52 006,7 Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 5 943,6 (2) Приема отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите на обща сума 275 806,7 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 275 806,7 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 275 806,7 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 275 806,7 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване: 275 806,7 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване 145 823,4 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина 6 774,1 Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки 9 911,0 Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване 182,1 Парични обезщетения за бременност и раждане 23 923,7 Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене 34,3 Парични обезщетения за отглеждане на малко дете 78 786,2 Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване 585,7 Парични помощи за профилактика и рехабилитация 9 850,5 Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване 0,3 Възстановени суми по Закона за семейни помощи за деца за минало време -64,6 (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ -3 089,9 Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -3 089,9 Предоставени трансфери (-): -3 089,9 - за фонд "Рехабилитация и социална интеграция", съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в" и чл. 12, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване -3 089,9 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва: ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -38 192,1 Чл. 6. (1) Приема отчета на фонд "Безработица" по приходите на обща сума 308 421,4 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 308 421,4 Осигурителни вноски 308 418,4 Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване 240 249,1 Вноски от работници и служители (лична вноска) 68 169,3 Други неданъчни приходи 3,0 Възстановени суми за обезщетения и помощи при безработица от осигурители 3,0 (2) Приема отчета на фонд "Безработица" по разходите на обща сума 108 206,3 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 108 206,3 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 108 206,3 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 108 206,3 Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване: 101 321,9 Обезщетения за безработица 101 220,5 Обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 101,4 Здравноосигурителни вноски за безработните 6 128,3 ИЗДРЪЖКА 756,1 Външни услуги 756,1 Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица 756,1 (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд "Безработица", както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 300,00 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 300,0 Получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /+/ за фонд "Безработица": 300,0 - обезщетения по чл. 233, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 26а, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 300,0 (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд "Безработица", както следва: ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 200 515,1 Чл. 7. (1) Приема отчета на Националния осигурителен институт по приходите на обща сума 54 614,6 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 54 614,6 Приходи и доходи от собственост 859,9 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 81,9 Приходи от наеми на имущество 84,6 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 92,3 Приходи от лихви по срочни депозити 116,4 Приходи от други лихви 484,7 Глоби, санкции и наказателни лихви 50 570,7 Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване 32 195,8 Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски 2 253,2 Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления 683,5 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания 88,0 Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет 15 350,2 Други неданъчни приходи 3 039,9 Приходи от Националната здравноосигурителна каса по чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване 1 477,9 Приходи от професионалните и универсалните пенсионни фондове по чл. 20, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 1 437,1 Други неданъчни приходи (получени застрахователни обезщетения, приходи от търгове и др.) 124,9 Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите (нето) 8,5 Събрани и внесени ДДС (нето) (+/-) 22,3 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия -13,8 Приходи от продажба на държавно и общинско имущество 135,6 Приходи от продажба на дълготрайни материални активи 135,6 (2) Приема отчета на Националния осигурителен институт по разходите на обща сума 77 310,4 хил. лв., както следва: РАЗДЕЛ ІІ. РАЗХОДИ 77 310,4 V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 77 209,9 ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 18 000,0 Разходи за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование 18 000,0 ГРУПА В - ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА 59 209,9 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 59 179,2 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 27 034,0 Други възнаграждения и плащания за персонала 945,1 Осигурителни вноски 8 965,1 Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване 7 363,7 Здравноосигурителни вноски от работодатели 1 270,8 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване 330,6 Издръжка 15 136,9 Постелен инвентар и облекло 1 145,4 Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките 118,6 Материали 2 504,5 Вода, горива и енергия 1 348,2 Външни услуги 7 260,7 Текущ ремонт 895,0 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 363,2 Командировки 808,6 Разходи за застраховки 69,4 Други финансови услуги 6,1 Други разходи 617,2 Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка) 882,4 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 56,7 Капиталови разходи 6 159,0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 2 768,4 Придобиване на дълготрайни материални активи 3 348,7 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 41,9 ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 532: ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ 30,7 ІІ. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" 100,5 ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 207: ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 100,5 (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между отчета на Националния осигурителен институт и други бюджети, както следва: РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ 488 767,6 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 487 314,6 Получени трансфери (субсидии) от централния бюджет (+) за държавното обществено осигуряване: 18 187,2 - за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование 18 000,0 - за отбранително-мобилизационна подготовка 187,2 Получени допълнителни субсидии от централния републикански бюджет за покриване на недостига от средства 469 886,8 Възстановени трансфери за централния бюджет (здравноосигурителни вноски за пенсионери за минали години) -759,4 Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 1 453,0 Получени трансфери (+): 1 453,0 - приходи от Националната здравноосигурителна каса по чл. 110, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване по актове за начет за здравното осигуряване 1 422,6 - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост 30,4 (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по отчета на Националния осигурителен институт, както следва: ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 466 071,8 РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -466 071,8 Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие -1 860,8 Суми по разчети за поети осигурителни вноски 637,1 Друго финансиране 2 926,8 Наличност в началото на периода (+) 9 442,2 Наличност в края на периода 476 932,5 - в т.ч.: преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) (+/-) -284,6 Решението е прието от 40-то Народно събрание на 18 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/10/2007 - приет(приет в зала)