Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение. за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Сигнатура 311
Дата на постъпване 31/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, буква "а" от Статута на Съвета на Европа РЕШИ: Избира Иглика Димитрова Иванова за заместващ представител в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от парламентарната група на Коалиция за България. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 31 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 31/10/2007 - приет(приет в зала)