Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Сигнатура 312
Дата на постъпване 31/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира Петър Георгиев Кънев за член в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество от парламентарната група на Коалиция за България. 2. Избира за председател на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество Петър Георгиев Кънев от парламентарната група на Коалиция за България. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 31 октомври 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 31/10/2007 - приет(приет в зала)