Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението РЕШЕНИЕ за приемане на Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г.
Сигнатура 340
Дата на постъпване 31/01/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето РЕШИ: Приема Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г. (приложение). Решението е прието от 40-то Народно събрание на 31 януари 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 31/01/2008 - приет(приет в зала)