Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2007 г.
Сигнатура 382
Дата на постъпване 17/04/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Приема Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2007 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 17 април 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/04/2008 - приет(приет в зала)