Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Сигнатура 384
Дата на постъпване 17/04/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване РЕШИ: Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г., както следва: 1. Приема отчета за изпълнението на приходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса на обща сума 1 065 921 хил. лв., както следва: ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТ (хил. лв.) I. ПРИХОДИ 1 065 921 1. Здравноосигурителни вноски 1 032 412 2. Приходи и доходи от собственост 12 764 3. Глоби, санкции и наказателни лихви 20 745 2. Приема отчета за изпълнението на разходите и трансфера по бюджета на Националната здравноосигурителна каса на обща сума 1 352 837 хил. лв., както следва: ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТ (хил. лв.) II. РАЗХОДИ 1 317 526 1. Текущи разходи 1 315 820 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения 13 308 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 1 114 1.3. Осигурителни вноски 3 286 1.4. Издръжка 8 681 1.5. Здравноосигурителни плащания 1 289 432 1.5.1. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 100 472 1.5.2. здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ 111 214 1.5.3. здравноосигурителни плащания за стоматологична помощ 60 953 1.5.4. здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 46 170 1.5.5. здравноосигурителни плащания за лекарствени средства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели 269 979 1.5.6. здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 700 644 1.5.7. други здравноосигурителни плащания 0 2. Капиталови разходи 1 706 3. Резерв за непредвидени и неотложни нужди 0 III. Предоставени трансфери към бюджета на ДОО по чл. 110, ал. 11 КСО -35 311 3. Приема отчета на дефицита по бюджета на Националната здравноосигурителна каса на обща сума 286 916 хил. лв. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 17 април 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/04/2008 - приет(приет в зала)