Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Сигнатура 386
Дата на постъпване 18/04/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване РЕШИ: 1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията в размер на 490 лв. месечно на Димитър Илиев Димитров от гр. Монтана, бул. Трети март 93В, считано от 1 януари 2008 г. 2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. 3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 18 април 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/04/2008 - приет(приет в зала)