Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 391
Дата на постъпване 24/04/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на членове на Министерския съвет на Република България от 16 август 2005 г. (ДВ, бр. 68 от 2005 г.), Решение на Народното събрание за персонална промяна в Министерския съвет на Република България от 21 декември 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.), Решение на Народното събрание за персонална промяна в Министерския съвет на Република България от 16 март 2007 г. (ДВ, бр. 25 от 2007 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 18 юли 2007 г. (ДВ, бр. 60 от 2007 г.) РЕШИ: 1. Освобождава: - Емел Етем Тошкова като министър на държавната политика при бедствия и аварии; - Веселин Витанов Близнаков като министър на отбраната; - Нихат Тахир Кабил като министър на земеделието и продоволствието; - Радослав Ненков Гайдарски като министър на здравеопазването; - Румен Йорданов Петков като министър на вътрешните работи. 2. Избира: - Емел Етем Тошкова - заместник министър-председател, и за министър на извънредните ситуации; - Меглена Иванова Плугчиева-Александрова за заместник министър-председател; - Николай Георгиев Цонев за министър на отбраната; - Валери Митков Цветанов за министър на земеделието и храните; - Михаил Райков Миков за министър на вътрешните работи; - Евгений Желев Желев за министър на здравеопазването. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 24 април 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/04/2008 - приет(приет в зала)