Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 16.08.2005 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 390
Дата на постъпване 24/04/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 от Конституцията на Република България РЕШИ: В Решението на Народното събрание от 16.08.2005 г. . за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (Обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., изм., бр. 60 от 24.07.2007 г.) се правят следните изменения: 1. Думата „трима” се заменя с „четирима”. 2. Наименованието „Министерство на земеделието и продоволствието” се заменя с ” Министерство на земеделието и храните”. 3. Наименованието „Министерство на държавната политика при бедствия и аварии” се заменя с „Министерство на извънредните ситуации”. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 24 април 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/04/2008 - приет(приет в зала)