Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз
Сигнатура 402
Дата на постъпване 29/05/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Веселин Витанов Близнаков за основен член и заместник-ръководител в постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз от парламентарната група на Национално движение Симеон Втори. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 29 май 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/05/2008 - приет(приет в зала)