Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България
Сигнатура 411
Дата на постъпване 04/06/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 148, ал. 3 във връзка с чл. 147, ал. 1, 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съд РЕШИ: Избира Георги Петров Петканов за съдия в Конституционния съд на Република България. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 4 юни 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/06/2008 - приет(приет в зала)