Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2007 г.
Сигнатура 421
Дата на постъпване 10/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация РЕШИ: Приема за сведение Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2007 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 10 юли 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 10/07/2008 - приет(приет в зала)