Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на Комисията по правата на човека и вероизповеданията
Сигнатура 441
Дата на постъпване 19/09/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5, и чл. 19, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: РЕШИ: 1. Освобождава Иван Георгиев Сотиров като член на Комисията по правата на човека и вероизповеданията. 2. Избира Лъчезар Благовестов Тошев и Николай Георгиев Григоров за членове на Комисията по правата на човека и вероизповеданията. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 19 септември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/09/2008 - приет(приет в зала)