Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.
Сигнатура 458
Дата на постъпване 06/11/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване РЕШИ: Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г., както следва: 1. Приема отчета за изпълнението на приходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса на обща сума 1 211 285 хил. лв., както следва: (следва таблица); 2. Приема отчета за изпълнението на разходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса на обща сума 1 495 195 хил. лв., както следва: (следва таблица); 3. Приема отчета за изпълнението на трансферите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса на обща сума 293 373 хил. лв., както следва: (следва таблица); 4. Приема излишък по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г. на обща сума 9 464 хил. лв. 5. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета по видове първична извънболнична медицинска помощ, в съответствие с чл. 3, ал. 1 от Закона за бюджета на НЗОК за 2007 г., както следва: 5.1. за дейностите за капитационно заплащане, извън тези по т. 2 – 8, за всички задължително здравноосигурени лица със избор на лекар за първична извънболнична медицинска помощ – 72 289 хил. лв.; 5.2. за профилактичните прегледи на деца, съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване – 10 903 хил. лв.; 5.3. за имунизациите/реимунизациите на лицата до 18-годишна възраст – 1 940 хил. лв.; 5.4. за прегледи на бременните и родилките до 42 дни след раждането – 41 хил. лв.; 5.5. за наблюдението на диспансеризираните лица – 12 992 хил. лв.; 5.6. за профилактични прегледи на лицата над 18-годишна възраст – 13 376 хил. лв.; 5.7. за прегледите на лицата по повод на остро възникнало състояние, осъществили правото си на избор на изпълнител на ПИМП на територията на друг здравен район – 151 хил. лв.; 5.8. за оказаната медицинска помощ в разкрити амбулатории в населено място с неблагоприятни условия и за разкрити амбулатории в обособена в областната здравна карта практика, която е била незаета през последните 6 месеца – 2 248 хил. лв. 6. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета по видове специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2007 г., както следва: 6.1. за специализирани прегледи на лица извън т. 2-8 – 95 832 хил. лв.; 6.2. за профилактични прегледи на лица до 18 години – 154 хил. лв.; 6.3. за профилактични прегледи на бременните и родилките до 42 дни след раждането – 2 893 хил. лв.; 6.4. за наблюдението на диспансеризираните лица – 8 879 хил. лв.; 6.5. за профилактични прегледи на лица със повишен риск от заболявания - 32 хил. лв.; 6.6. за участие в медицинска експертиза – 2 156 хил. лв.; 6.7. за физиотерапия и рехабилитация на ЗЗОЛ – 6 007 хил. лв.; 6.8. за високоспециализирани дейности – 7 870 хил. лв. 7. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета по видове дентална помощ (ДП), в съответствие с чл. 3, ал. 3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2007 г., както следва: 7.1. за първична дентална помощ – 68 341 хил. лв. 7.2. за специализирана дентална помощ – 937 хил. лв. 8. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета по пакети медико-диагностични дейности (МДД), в съответствие с т. 2, ІІ, 1.5.4. (Приложение № 1 от Отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2007 г.) 9. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета за болнична медицинска помощ (БМП), в съответствие с чл. 3, ал. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2007 г., както следва: 9.1. за високоспециализирани медицински дейности, извършвани в лечебни заведения за болнична помощ, в лечебни заведения от специализираната извънболнична помощ с легла за краткосрочно наблюдение и лечение и в диспансери със стационар – 634 хил. лв.; 9.2. за дейностите по клинични пътеки в съответствие с т. 2, ІІ, 1.5.6. – (Приложение № 2 от Отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2007 г.); 9.3. за имплантанти или части от тях, предвидени при лечението по клинични пътеки в съответствие с т. 2, ІІ, 1.5.6. (Приложение № 3 от Отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2007 г.). (Следват приложенията.) Решението е прието от 40-то Народно събрание на 6 ноември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/11/2008 - приет(приет в зала)