Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г.
Сигнатура 460
Дата на постъпване 06/11/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Кодекса за социално осигуряване Р Е Ш И: Чл. 1. (1) Приема отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 668 899,5 хил. лв., както следва: (Дадена е таблица по пера, показатели и стойности.) (2) Приема отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите на обща сума 5 557 120,5 хил. лв. както следва: (Дадена е таблица по пера, показатели и стойности.) (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване и други бюджети, както следва: (В раздел ІІІ „Трансфери”, видове дейности в таблица и стойности) (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по отчета на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване, както следва: (Следва таблица) Чл. 2. (1) Приема отчета на фонд „Пенсии” по приходите на обща сума 2 833 661,2 хил. лв. както следва: (Следва таблица по пера и стойности) (2) Приема отчета на фонд „Пенсии” по разходите на обща сума 4 707 258,2 хил. лв., както следва: (Следва таблица по пера, разходи и стойности) (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд „Пенсии”, както следва: (Следва таблица) (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд „Пенсии”, както следва: (Следва таблица) „Чл. 3. (1) Приема отчета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” по разходите на обща сума 208 675,6 хил. лв., както следва: (Следва таблица с видове дейности и стойности) (2) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” на обща сума 210 621,1 хил. лв., както следва: (Следва таблица по видове дейности) (3) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”, както следва: (Следва таблица). Чл. 4. (1) Приема отчета на фонд „Трудова злополука и професионална болест” по приходите на обща сума 79 136,7 хил. лв., както следва: (Следва таблица) (2) Приема отчета на фонд „Трудова злополука и професионална болест” по разходите на обща сума 39 589,8 хил. лв., както следва: (Следва таблица по пера и стойности) (3) Приема трансфери между отчета на фонд „Трудова злополука и професионална болест” и фонд „Условия на труд”, както следва: (Следва таблица) (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд „Трудова злополука и професионална болест”, както следва: (Следва таблица). Чл. 5. (1) Приема отчета на фонд „Общо заболяване и майчинство” по приходите на обща сума 456 311,5 хил. лв., както следва: (Следва таблица) (2) Приема отчета на фонд „Общо заболяване и майчинство” по разходите на обща сума 416 200,0 хил. лв., както следва: (Следва таблица с пера и стойности) (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и отчета на фонд „Общо заболяване и майчинство”, както следва: (Следва приложение в таблица) (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд „Общо заболяване и майчинство”, както следва: (Следва таблица). Чл. 6. (1) Приема отчета на фонд „Безработица” по приходите на обща сума 271 894,5 хил. лв., както следва: (Следва приложение в таблица) (2) Приема отчета на фонд „Безработица” по разходите на обща сума 92 162,4 хил. лв., както следва: (Следва таблица по пера и стойности) (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) от републиканския бюджет и отчета на фонд „Безработица”, както следва: (Следва приложение в таблица) (4) Приема дефицит (излишък) по отчета на фонд „Безработица”, както следва: (Следва таблица) Чл. 7. (1) Приема отчета на Националния осигурителен институт по приходите на обща сума 27 895,6 хил. лв., както следва: (Следва таблица по пера и разходи) (2) Приема отчета на Националния осигурителен институт по разходите на обща сума 93 234,5 хил. лв., както следва: (Следва таблица по пера и разходи) (3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между отчета на Националния осигурителен институт и други бюджети, както следва: (Следва приложение с таблица) (4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по отчета на Националния осигурителен институт, както следва: (Следва таблица). Решението е прието от 40-то Народно събрание на 6 ноември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/11/2008 - приет(приет в зала)