Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2007 г., Годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2007 г. и Отчета за изпълнение на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2007 г.
Сигнатура 461
Дата на постъпване 06/11/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 29, ал.1 от Закона за Комисията за финансов надзор РЕШИ: Приема Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2007 г., Годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2007 г. и Отчета за изпълнение на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2007 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 6 ноември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/11/2008 - приет(приет в зала)