Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 462
Дата на постъпване 13/11/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: РЕШИ: „§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 се създава нова т. 25: „25. Комисия за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”. 2. Създават се нова ал. 5 и ал. 6: „(5) Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” се състои от 6 народни представители – трима представители на мнозинството и трима представители на опозицията, включително на независимите народни представители. (6) Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”: 1. осъществява парламентарен контрол върху дейността на Държавна агенция „Национална сигурност”; 2. приема с решение становище по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” и го предлага за утвърждаване от Народното събрание; 3. взема решение с консенсус за осъществяване контрол върху оперативни дела; контрол върху текущи оперативни дела се осъществява само в изключителен случай; 4. заседава само в своя основен състав като заседанията й са закрити. 5. в двуседмичен срок от влизане в сила на решението комисията утвърждава вътрешни правила за работа, които се утвърждават от Народното събрание.” 3. Досегашната ал. 5 става ал. 7. § 2. В чл. 18, ал. 1 накрая се добавя израза „с изключение на постоянната комисия по чл. 17, ал. 2, т. 25”. § 3. В чл. 19, ал. 1 накрая се добавя израза „с изключение на постоянната комисия по чл. 17, ал. 2, т. 25”.” § 4. В чл. 22 се създава ал. 4: „(4) Към Комисията по отбраната се създава постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба “Военна информация” към Министерството на отбраната. Подкомисията се състои от 6 народни представители, членове на Комисията по отбрана, 3 представители на мнозинството и 3 представители на опозицията, включително на независимите народни представители. Подкомисията заседава само в своя състав и работи по утвърдени вътрешни правила, гарантиращи опазването на класифицираната информация и осъществяването на ефективен контрол.” Решението е прието от 40-то Народно събрание на 13 ноември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/11/2008 - приет(приет в зала)