Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност"
Сигнатура 464
Дата на постъпване 13/11/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1, ал. 2, т. 25 и ал. 5, чл. 18, ал.1 и чл. 19, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Избира Надка Балева Янкова за член и председател на Комисията за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност". 2. Избира за членове: - Касим Исмаил Дал; - Минчо Викторов Спасов. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 13 ноември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/11/2008 - приет(приет в зала)