Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране постоянно действащата подкомисия към Комисията по отбраната, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба "Военна информация" към Министерството на отбраната
Сигнатура 465
Дата на постъпване 13/11/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира Янко Александров Янков за член и председател на постоянно действащата подкомисия към Комисията по отбраната, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба "Военна информация" към Министерството на отбраната. 2. Избира за членове: - Атанас Тодоров Мерджанов; - Станимир Янков Илчев. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 13 ноември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/11/2008 - приет(приет в зала)