Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Доклад за състоянието на околната среда през 2006 г.
Сигнатура 467
Дата на постъпване 21/11/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РЕШИ: Приема Доклада за състоянието на околната среда през 2006 г., който да се публикува като Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда, заедно със становището на Комисията по околната среда и водите. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 21 ноември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/11/2008 - приет(приет в зала)