Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по Отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 г.
Сигнатура 467
Дата на постъпване 27/11/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 2б, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, и чл. 14 от Закона за "Държавен вестник" РЕШИ: 1. Приема доклада на председателя на Народното събрание за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 г. 2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 г. (Приложение № 1). З. Приема отчета за изпълнението на бюджета на "Държавен вестник" за 2007 г. (Приложение № 2). Решението е прието от 40-то Народно събрание на 27 ноември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/11/2008 - приет(приет в зала)