Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г.
Сигнатура 470
Дата на постъпване 27/11/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 41, ал. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет РЕШИ: Приема Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г. както следва: (следват таблици с показатели). Решението е прието от 40-то Народно събрание на 27 ноември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/11/2008 - приет(приет в зала)