Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
Сигнатура 483
Дата на постъпване 26/02/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Владимир Първанов Кузов, народен представител от 25. многомандатен избирателен район - София. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 26 февруари 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/02/2009 - приет(приет в зала)