Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 486
Дата на постъпване 06/03/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: § 1. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 3: ,,(3) Представители на граждански, синдикални, съсловни и браншови организации по тяхна инициатива, имат право да присъстват на заседанията на комисиите, да представят свои писмени становища и да вземат участия в разисквания по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване режима на достъп до Народното събрание." 2. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9. § 2. В чл. 1 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание - приложение към правилника, се създава ал. 6: ,,(6) В бюджета на Народното събрание ежегодно се предвиждат средства за Програма "Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание." Решението е прието от 40-то Народно събрание на 6 март 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/03/2009 - приет(приет в зала)