Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за определяне на статута на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народното събрание на Република България
Сигнатура 505
Дата на постъпване 15/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 77, ал. 1, т. 6 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и в съответствие с решението на специалния координатор на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа господин Ерхард Бусек от 27 март 2007 г., потвърдено от Шестата конференция на председателите на парламентите на държавите, участнички в процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), състоял се в Загреб от 15-17 април 2007 г., и от Меморандума за разбирателство по парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа, приет в София на 14 април 2008 г. Р Е Ш И: Чл. 1.(1) За организиране изпълнение на дейностите, осъществявани във връзка с избора на Народното събрание на Република България за център на парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа възлага на председателя на Народното събрание да обособи съответната административна структура с наименование „Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народното събрание на Република България” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Народното събрание . (2) Регионалният секретариат по ал. 1 осъществява следните дейности: 1. Поддържа оперативни контакти с Председателството на ПСЮИЕ, под чието политическо ръководство осъществява своята дейност с Тройката на ПСЮИЕ и със Секретариата на Съвета за регионално сътрудничество. 2. Изпълнява годишната парламентарна програма на Югоизточна Европа в консултации и сътрудничество с Председателството и Тройката, както и със Секретариата на Съвета за регионално сътрудничество. 3. Поддържа постоянна връзка с националните координатори по регионалното парламентарно сътрудничество, определени от националните парламенти или парламентарни камари на страните от Югоизточна Европа. 4. Изготвя проект за Годишна парламентарна програма на Югоизточна Европа, консултации и тясно сътрудничество с Председателството на Тройката, както и със Секретариата на Съвета за регионално сътрудничество, която се приема от председателите на парламенти в Югоизточна Европа на годишната конференция на председателите на парламенти на държавите, участнички в процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа. 5. Поддържа връзки и сътрудничество с Европейския парламент и други партньори, които са изразили готовност да подкрепят инициативи на регионалното парламентарно сътрудничество. 6. Служи като център за страните от региона по отношение на сътрудничеството с Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, Парламентарната асамблея на ОССЕ, Парламентарната асамблея на НАТО, Асамблеята на ЗЕС, Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество, Интерпарламентарния съюз, Евросредиземноморската парламентарна асамблея, Парламентарното измерение на ЦЕИ, ЦЕФТА и донорската общност. Чл. 2. (1) Издръжката на Регионалния секретариат по чл. 1, ал. 1 се формира от: 1. бюджетни средства за издръжка на административната структура; 2. приходи от постъпления от националните парламенти и парламентарни камари на страните от Югоизточна Европа, определени въз основа на постигната обвързваща международноправна договореност между тях, дарения и други източници за организиране и провеждане на дейностите, извършвани от Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа. Чл. 3. Структурата, дейността и организацията на работа на Регионалния секретариат по чл. 1, ал. 1 се уреждат с правилник, утвърден от председателя на Народното събрание. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 15 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/05/2009 - приет(приет в зала)