Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за защита на конкуренцията
Сигнатура 506
Дата на постъпване 21/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 и § 5, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби от Закона за защита на конкуренцията РЕШИ: 1. Избира Петко Георгиев Николов за председател на Комисията за защита на конкуренцията с мандат 6 години. 2. Избира Александър Димов Александров и Реджеп Исмаил Мустафа за заместник-председатели на Комисията за защита на конкуренцията с мандат 5 години. 3. Избира Ненко Викторов Темелков за член на Комисията за защита на конкуренцията с мандат 5 години. 4. Избира Диана Атанасова Хитова, Евгений Спасов Иванов и Весела Цветанова Антонова за членове на Комисията за защита на конкуренцията с мандат 3 години. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 21 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/05/2009 - приет(приет в зала)