Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията във връзка с увеличаване състава на комисията
Сигнатура 507
Дата на постъпване 21/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, § 7 във връзка с § 6, т. 1, букви „а“ и „б“ от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичното радиоразпръскване и чл. 22, ал. 2 и 4 от Закона за електронните съобщения РЕШИ: 1. Избира за членове на Комисията за регулиране на съобщенията с мандат шест години: Вяра Чавдарова Минчева, Радослав Георгиев Илиевски Свилен Христов Попов. 2. Решението влиза в сила от 1 юли 2009 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 21 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/05/2009 - приет(приет в зала)