Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избор на управител на Националния осигурителен институт
Сигнатура 511
Дата на постъпване 21/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 37, ал. 1 и чл. 39 от Кодекса за социално осигуряване РЕШИ: 1. Избира Сотир Георгиев Ушев за управител на Националния осигурителен институт с мандат 4 години. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 21 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/05/2009 - приет(приет в зала)