Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски гр. София
Сигнатура 517
Дата на постъпване 26/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от ПОДНС, и след като обсъди доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски гр. София РЕШИ: 1. Приема доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град - София. 2. Предлага на Министерство на образованието и науката /МОН/ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ да предявят искове за собственост за всички имоти, предмет на нищожни актове на ПК по ЗСПЗЗ за възстановяване на собствеността и за всички имоти, за които са съставени актове за общинска собственост, като противоречащи на закона и засягащи целостта на територията на м. „Студентски град” – София. 3. Предлага на МОН и МРРБ да предявят искове за прогласяване нищожността на сделки с недвижими имоти в м. ”Студентски град” - София, апортирани в капитала на общинските търговски дружества и продадени от тях на трети лица в нарушение на закона. 4. Предлага на Областния управител да проведе административна процедура по чл. 80 ЗДС по изземване на неправомерно заети имоти - държавна собственост на територията на м. ”Студентски град” - София. 5. Предлага на областния управител да предприеме действия за издаване на АПДС за терените, върху които са изградени общежитията и са отредени за база на ВУ. 6. Предлага на МОН и МРРБ да започнат процедури по отчуждаване на възстановени имоти, за които не е възможно провеждане на искове за собственост и които са необходими за публични нужди, съгласно пар.13, ал.2 ЗУТ и чл. 17 ЗУЗСО на територията на м. ”Студентски град” - София. 7. Предлага на МОН да създаде ведомствен кадастър за територията на “Студентски град” - София. Предлага на областния управител да създаде регистър на имотите ПДС и ЧДС за територията на “Студентски град” - София. Създаването на регистрите да се предшества от пълна инвентаризация на имотите - държавна собственост. 8. Налага мораториум върху всички сделки на разпореждане с незастроени имоти на територията на м.”Студентски град” – София, до изясняване на собствеността им. 9. Предлага на МС да предприеме законодателна инициатива за създаване на нов закон за уреждане статута и начина на ползване на държавните имоти в студентските градчета или за изменения в законодателството, с които да се постигне резултат, отговарящ на обществения интерес. 10. Копие от доклада да се изпрати на Сметната палата, МВР, ДАНС и Прокуратурата на Република България и Инспектората към Висшия съдебен съвет за извършване на проверки за законосъобразността на действията на всички органи, предмет на доклада. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 26 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/05/2009 - приет(приет в зала)