Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на управител на Българската народна банка
Сигнатура 519
Дата на постъпване 28/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от Закона за Българската народна банка РЕШИ: Избира Иван Ганчов Искров за управител на Българската народна банка с мандат 6 години, който започва на 10 октомври 2009 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 28 май 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/05/2009 - приет(приет в зала)