Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на член на Сметната палата
Сигнатура 521
Дата на постъпване 28/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание, на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 10, ал. 2 от Закона за Сметната палата и във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 5, чл. 11, ал. 2 и чл. 12, ал. 5 от Закона за Сметната палата Р Е Ш И: 1. Прекратява предсрочно пълномощията на Кадир Джелил Кадир – член на Сметната палата. 2. Избира Лидия Петкова Руменова за член на Сметната палата. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 28 май 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/05/2009 - приет(приет в зала)