Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 522
Дата на постъпване 29/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и §1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с Решение на Народното събрание за определяне на статута на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народното събрание на Република България (обн. ДВ., бр. 26 от 2009 г.) РЕШИ: § 1. В чл. 1, ал. 5 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – приложение към правилника, след думата „мнение” се добавя „на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народното събрание на Република България”. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА § 2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 29 май 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/05/2009 - приет(приет в зала)