Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране подуправител на Българска народна банка
Сигнатура 524
Дата на постъпване 29/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 11, чл. 12, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за Българската народна банка и по предложение на управителя на Българската народна банка Р Е Ш И: Избира Николай Ненов Неновски за подуправител на Българската народна банка, ръководител на Управление „Емисионно”, с мандат 6 години, който започва на 23 октомври 2009 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 29 май 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/05/2009 - приет(приет в зала)