Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение относно 12-ата сесия на Народното събрание
Сигнатура 525
Дата на постъпване 29/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с предизборната кампания за произвеждането на избори за Четиридесет и първо Народно събрание РЕШИ: 1. Народното събрание не заседава от 15 до 24 юни 2009 г., включително. 2. За времето по т. 1 народните представители не ползват служебен транспорт от Народното събрание. 3. Последното пленарно заседание на Четиридесетото Народно събрание ще се проведе на 25 юни 2009 г. от 10,00 ч. при следния дневен ред: Тържествено закриване на 40-то Народно събрание. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 29 май 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/05/2009 - приет(приет в зала)