Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на "Проект за развитие на общинската инфраструктура"
Сигнатура 528
Дата на постъпване 30/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за заем в размер до 81 млн. евро за финансиране на "Проект за развитие на общинската инфраструктура". Решението е прието от 40-то Народно събрание на 30 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/05/2009 - приет(приет в зала)