Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2008 г.
Сигнатура 954-02-54
Дата на постъпване 25/08/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 03/09/2009
Обнародван в ДВ брой 72/2009 г.
Финален текст на решението Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2008 г.