Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране подуправител на Българската народна банка
Сигнатура 907-00-4
Дата на постъпване 26/08/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/08/2009
Обнародван в ДВ брой 70/2009 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на подуправител на Българската народна банка