Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Сигнатура 054-02-10
Дата на постъпване 09/02/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/02/2010
Обнародван в ДВ брой 14/2010 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси