Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2010 год. - 30.06.2010 год.
Сигнатура 030-00-37
Дата на постъпване 02/11/2010
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 10/03/2011
Обнародван в ДВ брой 21/2011 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2010 г. - 30 юни 2010 г.